fbpx

3 yếu tố để thành công!

đọc thông tin phản hồi khách hàng

Nếu trước đây người bán hàng gần như ở vị thế cao bởi vì khách hàng không có nhiều thông tin về thứ họ cần mua thì hiện nay với sự phát triển của intenet khách hàng có đầy đủ tất cả thông tin họ cần biết trước khi tìm đến người bán hàng.…